Istisnоlаr ro’yхаti

 

Istisnоlаr ro’yхаti qаndаy fаоliyat turlаri birоr-bir hоlаtdа hаm mоliyalаshtirilmаsligi kеrаkligini bеlgilаb qo’yadi:

 1.  Mаjburiy mеhnаt[1] yoki bоlаlаr mеhnаti[2].
 2.  Qаbul qilаdigаn dаvlаt qоnunchiligi yoki mе’yoriy hujjаtlаrigа ko’rа hаmdа хаlqаrо kоnvеnsiyalаr, kеlishuvlаrgа muvоfiq nоqоnuniy dеb hisоblаnаdigаn yoki хаlqаrо miqyosdа to’хtаtilishi yoki tа’qiqlаnishi kеrаk bo’lgаn fаоliyat yoki mаtеriаllаr, хususаn:
  1. оzоnni buzаdigаn mоddаlаr, PХB (pоliхlоrlаngаn bifеnillаr) vа bоshqа mахsus, хаvfli fаrmаsеvtik mоddаlаr, pеstisidlаr/gеrbisidlаr yoki kimyoviy mоddаlаr
  2. Yo’q bo’lib kеtish хаvfi bоr (CITES), Yоvvоyi fаunа vа flоrа turlаrini sоtish hаqidаgi хаlqаrо kоnvеnsiya bilаn tаrtibgа sоlinаdigаn yovvоyi tаbiаt yoki mаhsulоtlаrni kаmаytirish yoki yo’q qilish, yoki
  3. bаliq оvlаshning nооqil turlаri (mаsаlаn, pоrtlаtib оvlаsh, dеngiz muhitidа uzunligi 2,5 km dаn оshаdigаn driftеr to’r bilаn оvlаsh)
  4. o’tа muhim o’rmоn hududlаrini yoki o’rmоn bilаn bоg’liq judа muhim tаbiiy yashаsh muhitlаrini o’zgаrtirish yoki kаmаytirish[3]
 3.  Butunjаhоn mе’rоsi bo’lgаn tаbiiy оbyеktlаrgа birоr-bir yo’l bilаn tа’sir qilish https://whc.unesco.org/en/list/, аgаr ekоlоgik bаhоlаsh dаvоmidа lоyihа (i) qo’riqlаnаdigаn hudud kаmаyishigа оlib kеlmаsligi hаmdа (ii) ijоbiy ekоlоgik vа ijtimоiy fоydа bеrishi tаsdiqlаnmаsа.
 4.  BMT milliy o’rmоnlаr vа qo’riqlаnаdigаn hududlаr ro’yхаtigа kiritilgаn hududlаrgа birоr-bir yo’l bilаn tа’sir qilish https://www.protectedplanet.net/, аgаr ekоlоgik bаhоlаsh dаvоmidа lоyihа (i) qo’riqlаnаdigаn hudud kаmаyishigа оlib kеlmаsligi hаmdа (ii) ijоbiy ekоlоgik vа ijtimоiy fоydа bеrishi tаsdiqlаnmаsа.
 5.  Хаlqаrо tаbiаtni qo’riqlаsh ittifоqi (ХTQI) tа’rifigа ko’rа I, II, III vа IV tоifаgа kirаdigаn qo’riqlаnаdigаn hududlаrdа fоydаli qаzilmаlаr оlish yoki infаtizilmа qurish (to’liq qo’riqхоnаlаr/yovvоyi hududlаr vа milliy o’rmоnlаr, tаbiаt yodgоrliklаri, yashаsh muhiti/turlаri bоshqаrilаdigаn hududlаr) hаmdа bundаy hududlаrgа birоr-bir yo’l bilаn tа’sir qilish. ХTQI tа’rifigа ko’rа V tоifа (qo’riqlаnаdigаn lаndshаft/dеngiz lаndshаfti) vа VI tоifа lоyihаlаri (rеsurslаri bоshqаrilib qo’riqlаnаdigаn hududlаr) ХTQI bоshqаrish mаqsаdlаrigа muvоfiq kеlishi kеrаk https://www.protectedplanet.net/, аgаr ekоlоgik bаhоlаsh dаvоmidа lоyihа (i) qo’riqlаnаdigаn hudud kаmаyishigа оlib kеlmаsligi hаmdа (ii) ijоbiy ekоlоgik vа ijtimоiy fоydа bеrishi tаsdiqlаnmаsа.
 6.  Аgаr Bаzеl kоnvеnsiyasi vа tеgishli mе’yoriy hujjаtlаrgа muvоfiq bo’lmаsа chеgаrаdаn o’tkаzib chiqindi vа ishlаtilgаn mаhsulоt bilаn sаvdо qilish.
 7.  Tаbiаtni qo’riqlаsh qаdriyati bаlаnd hududni yo’q qilish[45].
 8.  Rаdiоаktiv mоddаlаr vа erkin аsbеst tоlа ishlаb chiqаrish vа sоtish[6].
 9.  Оilаni rеjаlаshtirish usuli sifаtidа mаjburiy yoki nоiхtiyoriy аbоrt o’tkаzаdigаn lоyihаlаr yoki kоmpаniyalаr; kimnidir аbоrtgа mаjbur qilаdigаnlаr; оilаni rеjаlаshtirish usuli sifаtidа nоiхtiyoriy stеrilizаtsiya o’tkаzishgа pul to’lаydigаnlаr yoki o’tkаzаdigаnlаr; stеrilizаtsiya o’tkаzishgа mаjbur qilаdigаnlаr yoki mаblаg’ bеrib shungа undаydigаnlаr; оilаni rеjаlаshtirish usuli sifаtidа аbоrt o’tkаzish yoki nоiхtiyoriy stеrilizаtsiya qilish usullаri vа muоlаjаsining o’zi bilаn to’liq yoki qismаn bоg’liq bo’lgаn hаr qаndаy biоtibbiy tаdqiqоtlаr hаqini to’lаydigаnlаr yoki o’tkаzаdigаnlаr.
 10.   Quyidа kеltirilgаn mаhsulоt turlаrining birоrtаsi lоyihа аsоsiy mоliyalаnаdigаn fаоliyatning  jiddiy qismi bo’lsа (sаvdо, ishlаb chiqаrish vа tаrqаtish)[7]:
  1. Spirtli ichimliklаr (pivо vа vinоdаn tаshqаri);
  2. Tаmаki mаhsulоti;
  3. Qurоv vа o’q;
  4. Kаttаlаr uchun (18+) vа siyosiy хususiyatli mеdiа kоmmunikаtsiya;
  5. Pоrnоgrаfiya vа/yoki fоhishаlik;
  6. Irqchilikni tаrg’ib qilаdigаn vа/yoki dеmоkrаtiyagа qаrshi оmmаviy ахbоrоt vоsitаlаri;
 11.   Ko’mir qidirish, tоpish, оlish vа qаytа ishlаsh.
 12.   Nеft tоpish vа оlish.
 13.   Yеr оstidаgi gаzni qidirish vа/yoki оlish[8].
 14.   Аsоsаn elеktr quvvаti ishlаb chiqаrish uchun sаrflаnаdigаn ko’mir tаshiydigаn trаnspоrt vа tеgishli infrаtizilmа[9].
 15.   Nеft quvurlаri.
 16.   Nеftni qаytа ishlаydigаn zаvоdlаr.
 17.   Ko’mirdа ishlаydigаn yangi elеktrоstаnsiyalаrni qurish vа bоrlаrini yangilаsh (shu jumlаdаn ikkitаliklаrini).
 18.   Fаqаt[10] bаlаnd hаrоrаtli yoqilg’idа yoki fаqаt dizеl yoqilg’isidа ishlаydigаn, umumiy fоydаlаnilаdigаn enеrgiya tizimi uchun enеrgiya chiqаrаdigаn vа hаvоgа CO2 chiqishini аbsоlyut ko’pаytirаdigаn yangi elеktr stаnsiyalаrni qurish yoki bоrlаrini yangilаsh[11].
 19.   Quyidаgilаrgа jiddiy vа qаytаrib bo’lmаydigаn tа’sir qilаdigаn to’g’оnlаr qurish:
  1. dаryo yuqоrisi yoki quyisidаgi tаbiiy ekоlоgik tizimni buzаdigаn;
  2. – tаbiiy gidrоlоgiyani o’zgаrtirаdigаn;
  3. – kаttа hududlаrni suv bоsаdigаn;
  4. – biоlоgik хilmа-хillikkа tа’sir qilаdigаn;
  5. – ko’p аhоlini (5 000 nаfаr vа undаn ko’p insоnni) jоyidаn ko’chishgа mаjbur qilаdigаn;
  6. – mаhаlliy аhоlining tirikchilik uchun pul tоpish imkоniyatigа tа’sir qilаdigаn;
 20.    Qаbul qilаdigаn dаvlаt hukumаti nаzоrаt pаkеtigа egаlik qilаdigаn yoki sаmаrаli bоshqаrish nаzоrаtini аmаlgа оshirаdigаn lоyihаlаr ki kоmpаniyalаr (mоliyaviy kеlishuvgа ko’rа хususiylаshtirilаyotgаn kоmpаniyalаrgа invеstitsiya qo’yish bu qоidаdаn istisnо qilinаdi).
 21.   Хаlqаrо dаrаjаdа e’tirоf qilingаn insоn huquqlаrini qo’pоl buzаdigаn hukumаtlаrgа bеvоsitа jiddiy yordаm bеrаdigаn lоyihаlаr yoki kоmpаniyalаr.
 22.    Tеgishli yurisdiksiya sudi yoki mа’muriy оrgаni nоqоnuniy mоnоpоliya fаоliyatidа аybdоr dеb tоpgаn kоmpаniyalаr.
 23.    Invеrtirlаngаn milliy kоrpоrаtsiyalаr dеb hisоblаnаdigаn kоmpаniyalаr yoki ellik fоizdаn (50%) ko’pi bеvоsitа invеrtirlаngаn milliy kоrpоrаtsiyalаrgа tеgishli bo’lgаn kоmpаniyalаr yoki ellik fоizidаn (50%) ko’pi invеrtirlаngаn milliy kоrpоrаsiyalаrgа tеgishli bo’lgаn bоshqа kоmpаniyalаr оrqаli egаlik qilаdigаn kоmpаniyalаr.
 24.    Elеktr enеrgiya vа/yoki issik ishlаb chiqаrish uchun ko’mirdаn fоydаlаnishni ko’pаytirish rеjа qilingаn hаr qаndаy fаоliyat turi[12].
 25.    Dirеktоrlаr kеngаshi vа Kоmpаniya rаhbаriyati mаqsаdgа muvоfiq emаs yoki аsоslаnmagan dеb e’tirоf etgаn bоshqа fаоliyat turlаri.

 


[1] Majburiy mehnat – XMT konvensiyasiga ko’ra kuch ishlatish yoki jazo berish bilan qo’rqitib majbur qilinadigan va inson o’zining erki bilan bajramaydigan har qanday mehnat yoki xizmat.

[2] Mahalliy qonunlarga ko’ra maktabga borish majburiy bo’lmasa yoki ishga kiradigan eng kam yosh belgilab qo’yilmagan bo’lsa Inson huquqlari borasidagi XMT asosiy konvensiyalariga ko’ra (Eng kam yosh haqidagi C138 sonli konvensiya) ishga kirishi uchun inson kamida 14 yoshga to’lgan bo’lishi kerak, Bunday hollarda ishga kiradigan yosh kattaroq bo’ladi.

[3] O’ta muhim tabiiy yashash muhiti deb hisoblanadigan o’rmon turlari. O’ta muhim o’rmonlar o’sadigan hududdagi, uglerod gazi yutilishi uchun juda muhim bo’lgan birlamchi va eski o’rmonlar.

[4] Yo’q qilish (1) deganda  hudud yo’q qilingani yoki uning butunligi jiddiy kamaygani uchun yerdan va suvdan foydalanish jiddiy va ko’p muddatga o’zgargani yoki (2) yashash muhitining hudud vazifasini bajarolmaydigan bo’lib o’zgarishi tushuniladi.

[5] Tabiatni qo’riqlash qadriyati baland bo’lgan hudud (TQQB) deganda bunday qadriyatlar alohida ahamiyatga ega bo’lgan yoki o’ta muhim deb hisoblanadigan tabiiy yashash joylari tushuniladi (qarang https://hcvnetwork.org/).

[6] Bu qoida tabiiy jihozlarni, sifatni nazorat qiladigan (o’lchaydigan) jihozlarni va radioktiv manba trivial va/yoki adekvat berkitiladigan boshqa jihozlarni sotib olishga qo’llanmaydi.

[7] “Jiddiy” deganda jamlangan balansi yoki daromadinig 10 foizidan ko’pi tushuniladi.

[8] Liminik faol ko’llardan gaz olish bu qoidadan istisno qilinadi.

[9] “Asosan” deganda ishlanadigan infratizilma tonnajining 50 foizdan ko’pi tushuniladi.

[10] Investitsiya jamg’armalari orqali kapitalda ishtirok etgan taqdirda faqat baland haroratli yoqilg’ida yoki faqat dizel yoqilg’isida ishlaydigan yangi yoki bor elektr stansiyalariga investitsiya qo’yish (jamg’armaning 20 foizidan ko’p bo’lmasligi kerak) faqat energiya kam ishlab chiqariladigan, gaz yoki yangilanadigan energiya manbalari ko’rinishidagi iqtisodiy va texnik hayotiy muqobillari yo’q bo’lgandagina,

[11] ya’ni energiya samaradorligini oshirish borasidagi tadbirlar quvvat yoki yuklanish koeffisienti oshirilishini konpensatsiya qilmaydigan o’rinlarda ruxsat etiladi.

[12] Bu qoida kimyoviy reaksiyani boshlab beraidgan ko’mirga (masalan, cho’yan va po’lat ishlab chiqarish uchun temir rudasiga qo’shiladigan metallurgiya ko’miriga) yoki boshqa haqiqiy va tijorat tomondan hayotiy bo’lmagani uchun boshqa materiallar bilan qo’shib ishlatiladigan ko’mirga tegishli emas.

 

Qo’llangan atamalar

Shaxsiy ma’lumot

 

elektron, qog’oz va (yoki) boshqa moddiy vositada turadigan, ma’lum bir jismoniy shaxsga oid yoki uning kimligini bilish imkonini beradigan ma’lumot

Shaxsiy ma’lumotni ishlash

 

shaxsiy ma’lumotni yig’ish, tartibga solish, saqlash, o’zgartirish, to’ldirish, undan foydalanish, taqdim etish, tarqatish, topshirish, shaxssizlantirish va yo’q qilish bilan bog’liq bitta yoki bir qancha umumlashgan harakatni amalga oshirish

Shaxsiy ma’lumot turadigan baza operatori (operator)

 

shaxsiy ma’lumotni ishlaydigan davlat organi, jismoniy va (yoki) huquqiy shaxs

Shaxsiy ma’lumot subyekti

 

shaxsiy ma’lumot tegishli bo’lgan jismoniy shaxs

 

Umumiy qoidalar

Sir saqlash siyosatining maqsadi – O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi, xususan, «Shaxsiy ma’lumot to’g’risida»gi Qonunga muvofiq «MIKROMOLIYA TASHKILOTI OASISCREDIT» mikromoliya kompaniyasida (bundan keyingi o’rinlarda OASIS deyiladi) siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot qanday ishlanishini tushuntirish hisoblanadi.

Shaxsiy ma’lumot subyekti bo’lganingiz uchun quyidagi hollarda OASIS bilan birga ishlashingiz mumkin:

– mijoz sifatida (shartnoma munosabatlari tugaganidan so’ng ham) va bo’lg’usi mijoz sifatida;

– mijozning vakili, kafili va/yoki garov beruvchisi sifatida;

– OASIS bir marta bitim tuzadigan shaxs sifatida;

– bog’lanadigan shaxs, ishlovchi va/yoki mijoz tayinlagan jismoniy shaxs sifatida (shartnoma munosabatlari tugaganidan so’ng ham);

– OASIS xodimi, shu jumladan, unda ishlashga nomzod sifatida;

– OASIS web sahifasiga keluvchi sifatida;

– OASIS nomiga murojat topshirgan va yuqorida aytilgan toifalarga kirmaydigan jismoniy shaxs sifatida.

 

Siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni ishlashdan maqsad

Yuqorida aytilgan hollar OASIS quyidagi maqsad bilan siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni oladi (to’playdi) va ishlaydi:

– siz bilan o’rnatiladigan munosabatni boshaqarish, xususan, maxsulot va xizmat taklif etish;

– Bir tomoni siz, boshqa tomoni esa OASIS bo’lgan shartnoma(lar)ni bajarish;

– bevosita va bilvosita marketing maqsadida, shu jumladan, siz yoki boshqa mijozlar OASIS mahsuloti yoki xizmatlaridan qanday foydalanayotganini bilish uchun;

– pul bilan bog’liq operatsiyalar xavfsiz bo’lishini ta’minlash uchun: kassadagi ish, pul o’tkazish, kartalar bilan ishlash, POS terminallar, to’lov terminallari ishlashi va hk.

– qarzni undirish, shu jumladan, sudda yoki boshqa organlarda o’ziga berilgan huquqdan foydalanish yoki uni himoya qilish;

– OASISning ishi, mahsuloti, xizmati yoki xodimlariga nisbatan so’rov berish, murojat qilish, shikoyat topshirish, e’tiroz bildirish yoki surishtirish o’tkazish;

– moliyaviy jinoyatlar, qalloblik qilish holatlarini topish, surishtirish, hisobini yuritish va oldini olish;

– O’zbekiston Respublikasining tegishli qonunlari va me’yoriy hujjatlarini bajarish.

ESINGIZDA BO’LSIN! Yuqorida aytilgan shaxsiy ma’lumot ishlanadigan hollarning birortasi ham sizning manfaatingizga zarar yetkazishni maqsad qilmagan. Shaxsiy ma’lumot Operatori  sifatida OASIS sir saqlash kafolatini beradi va quyidagi majburiyatlarni oladi:

– siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni sir saqlaydi va uni himoya qiladi;

– siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni noqonuniy maqsadda ishlatmaydi;

 

Kredit yoki qarz rasmiylashtirilganda siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot ishlanishi

Kredit so’rab bergan arizangiz bo’yicha qaror qabul qilganda OASIS siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotdan foydalanishi mumkin. Bu jarayon kreditni qaytarish imkoniyatini baholash deyiladi. Bunda siz haqingizdagi oldingi yillardagi ma’lumot ham olinishi mumkin.

Kredit olishga ariza berilganda OASIS kredit ma’lumotingizga baho beradi, shu jumladan, quyidagi maqsad bilan Kredit byurosiga o’xshash tashkilotlarga so’rov jo’natadi:

– olingan kredit majburiyatini bajarishga imkoniyatingiz borligi tasdig’ini olish;

– bergan ma’lumotingiz to’g’ri ekanini tekshirish;

– moliyaviy qalloblikni topish va oldini oish.

OASIS oldidagi kredit majburiyatini to’liq bajarganingizdan so’ng bu haqdagi ma’lumot ham Kredit byurosiga beriladi.

 

Shaxsiy ma’lumot turlari

OASIS quyidagi shaxsiy ma’lumotni ishlashi  mumkin:

Tanittiradigan ma’lumot

 

– familiya, ism. ota ismi

– jismoniy shaxsning shaxsiy tanittiradigan raqami (JSHSHTR)

– shaxsiy tanittiradigan hujjatining seriyasi va raqami

– tug’ilgan sanasi va joyi

– jinsi

– fuqaroligi

Bog’lanadigan ma’lumot

 

– ro’yxatga olingan va yashaydigan manzili

– telefon raqami

– elektron pochta manzili

– masofadagi aloqa vositalri uchun bog’lanadigan va tanittiradigan ma’lumot

– siz bilan muloqat qilganda OASIS siz jo’natadigan xatlardan, elektron xabarlardan oladigan boshqa bog’lanadigan ma’lumot

Ijtimoiy ahvol va oila haqidagi ma’lumot

 

– oilaviy ahvoli

– kasbi

– ishi

– ish joyi, ish beruvchining nomi

– kasbiy tayyorgarligi

– faoliyat turi

– egallagan davlat lavozimi

To’lovga qobiliyatini bilish uchun zarur bo’ladigan moliyaviy axborot

 

– daromad va xarajat turlari

– hisobingizga kelgan to’lovlar va hisobingizdan ketgan to’lovlar haqidagi ma’lumot

– kredit tarixingiz haqidagi ma’lumot

– Kredit byurosiga o’xshash tashkilotlar beradigan boshqa ma’lumot

– ko’chadigan/ko’chmaydigan mulk haqidagi ma’lumot

– boshqa ma’lumot

Shartnoma munosabatlari haqidagi ma’lumot

 

– OASIS va boshqa kredit hamda nobank kredit tashkilotlari sizga taklif etadigan mahsulot va xizmatlar haqidagi ma’lumot

– OASIS mahsuloti va xizmatlaridan qanday foydalanishingiz haqidagi ma’lumot

Suratingiz va ovozingiz haqidagi ma’lumot

 

– shaxsni tasdiqlaydigan hujjatlardagi surat yoki OASIS ofislaridagi video kuzatish kameralariga olingan surat

– ovoz, shu jumladan telefonda gaplashganda yozilgan ovoz

– mijoz sifatida OASIS reklama roliklarida ishtirok etishga rozi bo’lsangiz surat ham, ovoz ham

Maxsus shaxsiy ma’lumot

 

Ozbekiston Respublikasining «Shaxsiy malumot togrisida«gi Qonuni ba’zishaxsiy ma’lumot turiga, xususan quyidagi ma’lumotga, maxsus deb ta’rif beradi:

– insonning irqi yoki ijtimoiy kelib chiqishi haqidagi ma’lumot

– insonning siyosiy va diniy ishonchi yoki dunyoqarashi

– siyosiy partiyalar va kasaba uyushmaga a’zoligi

– jismoniy yoki aqliy sog’lig’i

– shaxsiy hayoti va sudlanganligi haqidagi ma’lumot

Bunday maxsus ma’lumotni OASIS faqat sizning yozma roziligingizni olgandan so’ngva faqat Qonunda belgilangan maqsadga aniq mos keladigan bo’lsagina ishlaydi.

 

Siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot ishlanishining qonuniy asosi

«Shaxsiy malumot togrisida«gi Qonun 18-moddasiga kora OASIS quyidagi hollardagina shaxsiy ma’lumotni ishlashga haqli bo’ladi:

– subyekt shu ma’lumot ishlanishiga ruxsat bersa, ya’ni, sizning roziligingiz olingan bo’lsa;

– subyekt bir tomoni bo’lgan shartnomani bajarish uchun shunday ma’lumot ishlanishi kerak bo’lsa yoki subyektning oz’i bunday shartnoma tuzishga bergan so’rov yuzasidan chora ko’rish zarurati bo’lsa;

– qonunchilikda belgilangan mulk egasi va (yoki) operator majburiyatini bajarishi uchun shunday ma’lumotni ishlash kerak bo’lsa;

– subyekt yoki boshqa shaxs qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun shunday ma’lumotni ishlash kerak bo’lsa;

– mulk egasi va (yoki) operator yoki uchinchi shaxsning huquqi va qonuniy manfaatlarini bajarish uchun shunday ma’lumot ishlanishi kerak bo’lsa yoki shaxsiy ma’lumot subyektlari huquqi va qonuniy manfaatlari buzilmasligi sharti bilan jamiyat uchun ahamiyatli bo’lgan maqsadga erishish uchun;

– shaxsiy ma’lumot kimga tegishli ekanini berkitish sharti bilan statistik yoki boshqa o’rganish o’tkazish maqsadida shunday ma’lumotni ishlash;

– agar ma’lumot ko’pchilik uchun ochib qo’yilgan manbadan olingan bo’lsa.

Qonunga ko’ra siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot qanday ishlanishi to’g’risida OASISdan quyidagi axborotni so’rashga haqqingiz bor:

– Siz haqingizdagi qanday ma’lumot ishlanishi;

– Siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot ishlanishining qanday qonuniy asosi borligi va ishlashdan maqsad nimaligi;

– Ma’lumot qanday ishlanishi va kimlarga berilishi.

Bundan tashqari, “Shaxsiy ma’lumot to’g’risida”gi Qonunga ko’ra agar noto’g’ri, noto’liq, eskirgan bo’lsa yoki ma’lumot qonunsiz to’plangan yoki ishlangan taqdirda o’zingiz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni o’zgartirish (shu jumladan, yangilash, qo’shimcha qo’shish), to’xtatib qo’yish, olib tashlash yoki yo’q qilishga haqli hisoblanasiz.  Biroq O’zbekiston Respublikasi qonunchilik me’yo’rlari siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot zudlik bilan olib tashlanishiga to’sqinlik qilishi mumkin.

Masalan, bunday cheklashlar jinoyatdan olingan daromadni qonunlashtirishga, terrorchilikni moliyalashga va ommaviy qirg’in qurollar tarqatilishini moliyalashga qarshi kurashga oid qonunchilik me’yorlari doirasida bo’lishi mumkin.

 

Siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot olinadigan manbalar

OASIS siz haqingizdagi ma’lumotni quyidagi manbalardan olishi mumkin:

O’zingizdan olingan ma’lumot:

– OASIS mahsuloti va/yoki xizmatlaridan foydalanishga ariza berganda ko’rsatilgan ma’lumot;

– OASIS xodimlari bilan telefonda gaplashganda yoki biror OASIS filialiga borganda olingan ma’lumot;

– OASIS web sahifalari va/yoki mobil ilovalaridan foydalangandagi ma’lumot;

– OASIS manziliga oddiy pochta bilan xat jo’natganda yoki elektron xabar yuborganda yozilgan ma’lumot.

Uchinchi shaxslardan ma’lumot olish:

OASIS uchinchi shaxslarning elektron bazasida turadigan va quyidagilardan iborat bo’ladigan, biroq faqat shuning o’zibilan cheklanmaydigan ma’lumotni so’rashga va olishga haqli bo’ladi:

– Kredit byurosi «Kredit ma’lumot tahlil markazi»;

– O’zbekiston Respublikasi Garov reyestri;

– Interaktiv davlat xizmatlari yagona portali;

– O’zbekiston Respublikasi ochiq ma’lumot portali.

 

«Cookie» fayllari yordamida olingan ma’lumot:

«Cookie» — siz kiradigan OASIS web sahifa (boshqa saytlar) brauzerida yaratilgan matn bo’lagi.

Web sahifa Cookie fayllar yordamida sizning kelishingiz haqidagi ma’lumotni saqlab qo’yadi, masalan, yozilganlarni qaysi tilda o’qishni istashingiz va/yoki boshqa ma’lumotni eslab qoladi. Natijada keyingi safar saytga kirganingizda uning ko’rinishi siz istagandek bo’lib turadi. Cookie fayllar juda muhim vazifani bajaradi. Ularsiz internetdan foydalanish ancha qiyin bo’lar edi.

OASIS Cookie fayllar to’g’risidagi, keluvchilar qaysi sahifalarni ko’rgani va web sahifada nimalar qilgani haqidagi, xususan esa quyidagi ma’lumotni to’playdi:

– IP manzil, vosita turi, operatsion tizim va saytga kirganda siz foydalangan brauzer;

– OASIS saytidan ochilgan sahifalar, bitta seansga sarflangan vaqt va boshqa ko’rsatgichlar;

– OASIS sahifasida siz bajargan harakat haqidagi ma’lumot: to’ldirilgan shakllar, ishlatilgan sayt interaktiv elementlari va hk.

– saytdagi kataklarni to’ldirish, to’ldirilgan vaqt va usul haqidagi ma’lumot.

ESINGIZDA BO’LSIN!

Saytdan foydalanishdan oldin Cookie faylni qabul qilishingiz va «Roziman» tugmasini bosib siz haqingizdagi ma’lumot olinishini tasdiqlashingiz mumkin.

Agar Cookie fayllardan foydalanish siyosatiga rozi bo’lmasangiz ham OASIS saytidan foydalanishgai mkoniyatingiz bo’ladi, lekin bunday harakat Cookie fayllardan foydalanishga rozilik sifatida qabul qilinadi.

Aga rCooki efayllarni cheklamoqchi bo’lsangiz yoki OASIS saytida ular to’xtatib qo’yilishini istasangiz brauzeringiz ko’rsatgichlarini o’zgartirib uni cheklashingiz yoki to’xtatishingiz mumkin. Biroq, esingizda bo’lsin, agar Cookie fayllar to’xtatib qo’yilsa yoki olib tashlansa OASIS taklif etadigan ba’zi xizmatlardan foydalanishning imkoni bo’lmaydi.

 

Uchinchi shaxslarga topshirib shaxsiy ma’lumotni oshkor qilish

Siyosatning 2-bobida ko’rsatilgan maqsadga erishish uchun, O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi nazarda tutadigan hollarda, OASIS siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni bir qismini yoki hammasini quyidagi oluvchilarga topshirishi mumkin:

– ma’lum bo’limlarda ishlaydigan o’z xodimlariga;

– bankdan tashqari kredit faoliyatini nazorat qiladigan davlat muassasalariga;

– davlat organlariga (masalan, Davlat soliq komitetiga yoki O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentiga);

Kredit byurosi turida tashkil etilgan muassasalarga:

– sud ijrochilariga, davlat notariusiga, auditorlarga;

– sud instansiyalariga;

– shartnoma tuzib ishlaydigan hamkorlarga va xizmat yetkazuvchilarga: nashr etish xizmati, IT va telekommunikatsiya, qarz undiradigan xizmatlarga, turli autsorsing kompaniyalariga  (OASIS funksiyalarining bir qismi bilan shug’ullanadigan tashqi kompaniyalarga) va hk.

Bundan tashqari OASIS biznesi yoki aktivlarining bir qismini sotish, topshirish yoki birlashtirish haqida qaror qabul qilishi mumkin, bu esa o’z navbatida siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot to’liq yoki qisman uchinchi shaxslarga (huquqiy vorislarga, hamkorlarga va hk.) topshirilishiga olib kelishi mumkin.

Biroq ma’lumot topshirilishidan oldin OASIS tanlanadigan uchinchi shaxslar tegishli tartibda o’rganadi va O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq siz haqingizdagi shaxsiy ma’lumot sir saqlanish majburiyatini shu tashkilotga topshiradi.

 

Shaxsiy ma’lumot saqlanadigan muddat

Qonun talablariga muvofiq shaxsiy ma’lumotni saqlash (shujumladan, arxivlash) muddati uni to’plash va ishlashdan kutilgan maqsadga erishilgan sana bilan belgilanadi va ma’lumot turiga qarab bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan:

– kredit olishga bergan arizangizda ko’rsatilgan ma’lumot, shu jumladan, pulni tozalash va terrorizmga qarshi kurash maqsadida ishlangan axborot, agar ariza rad etilgan bo’lsa, kredit olishga ariza imzolangan kundan boshlab 3 yil saqlanadi, agar kredit olishga ariz atasdiqlanib kredit kelishuvi tuzilgan bo’lsa, kredit munosabatlari to’xtagan kundan boshlab 5 yil OASIS da saqlanadi.

– ishga olish maqsadida ishlangan ma’lumot nomzodni ishga olish tugaguncha OASISda saqlanadi.

– ma’lumot subyektining roziligi bilan reklama xabari berish maqsadi bilan ishlanganma’lumot OASIS bilan hamkorlik tugaguncha yoki rozilik bekor qilinguncha ishlanadi.

Siz istalgan vaqtda o’zingiz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotdan foydalanish cheklanishini talab qilishingiz, yoki saqlash uchun qonuniy asos yo’qligini ko’rsangiz OASISdan o’zingiz haqingizdagi shaxsiy ma’lumotni olib tashlash, o’chirish yoki foydalanmaslikni talab qilishingiz mumkin.

 

Yakuniy qoidalar

Sir saqlash siyosati va shaxsiy ma’lumotni ishlashga tegishli biror savolingiz bo’lsa quyida ko’rsatilgan aloqa kanallariorqali OASIS xodimlari bilan bog’lanishingiz mumkin.